Skip to main content

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!

Papierowe
ZAWODY W RZUCIE SAMOLOTEM Z PAPIERU

REGULAMIN

Organizator
                        Raciborskie Stowarzyszenie Lotnicze SKRZYDLATY RACIBÓRZ
47-400 Racibórz, ul. Opawska 49/4
Cel

 • Kultywowanie tradycji modelarskich w mieście.
 • Rozpowszechnianie sportów lotniczych.
 • Rozwój myśli technicznej dzieci i młodzieży.
 • Miejsce i termin:
 • Zawody odbędą się w Parku Modelarski RC w Raciborzu, ul. Adamczyka
 • Termin: 7 lipca 2019 godz. 10.00 – 14.00
  (termin może ulec zmianie z uwagi na niepogodę)

Uczestnicy
       Dzieci, młodzież i dorośli z powiatu raciborskiego:

 • młodziki: do 12 lat
 • juniorzy: od 13 do 18 lat
 • seniorzy: powyżej 18 lat

Zasady uczestnictwa

 1. Papierowe samoloty muszą być skonstruowane z jednego kawałka papieru: standardowy format A4 (297x210mm) o gramaturze nie większej niż 80mg/m2.
 2. Wszelkie modyfikacje mają polegać jedynie na zginaniu kartki!
 3. Niedozwolone jest rozrywanie, klejenie, cięcie, zszywanie czy dociążanie samolotu!
 4. Samoloty muszą powstać na miejscu zawodów z papieru dostarczonego przez organizatora zawodów i oznaczonego znakiem organizatorów.
 5. Wszystkie formy pomocy lub używanie dodatkowych urządzeń jest zabronione.
 6. Rywalizacja odbędzie się w dwóch różnych dyscyplinach – lotu na dystans i lotu na czas.
 7. Nagrodami za pierwsze trzy miejsca w kategoriach wiekowych są puchary i dyplomy oraz drobne upominki.
 8. Dodatkowo dla zdobywcy pierwszego miejsca w grupie przewidziana jest nagroda w postaci nauki pilotażu modelem RC.
 9. Po zawodach przewidziano dodatkową atrakcję w postaci pokazów modeli sterowanych radiem.
 10. Wstęp na imprezę wolny.
 11. Zasady rozgrywania konkursów

     I. LOTY NA DYSTANS

 1. Każdy uczestnik na miejsce starów zgłasza się z dwoma zbudowanymi przez siebie modelami.
 2. Kolejno startów zależna jest od kolejności zgłoszeń zawodników w danej komisji sędziowskiej.
 3. Zawodnicy wykonują określoną liczbą rzutów (od 3 do 5) ustaloną przez organizatora w dniu zawodów i związaną z liczbą startujących osób.
 4. Liczba rzutów określa ilość tur. W każdej turze, zawodnicy kolejno oddają jeden rzut. Rzuty wykonuje się z określonego miejsca zwanego dalej polem startowym.
 5. Każdy rzut może być dokonany dowolnym z dwóch posiadanych modeli.
 6. Zawodnik musi stawić się na polu startowym maksymalnie w ciągu 1 minuty od wyczytania. Niestawienie się zawodnika, jest traktowane jak rzut nieważny.
 7. Zawodnik ma 20 sekund na oddanie rzutu po sygnale od sędziego. Po upływie tego czasu, rzut traktowany jest jako nieważny.
 8. Miejsce startowe wyznacza lina na podłożu. Dotkniecie lub przekroczenie linii oznacza unieważnienie lotu.
 9. Zawodnik może przekroczyć linię w momencie, gdy model samolotu dotknie gruntu lub jakiegokolwiek innego obiektu.
 10. Każdy rzut jest mierzony z wyznaczonego punktu bazowego na linii startu.
 11. Decydujące do mierzenia punkty to punkt znajdujący się na linii startowej oraz punkt, w którym model samolotu się zatrzyma. Wynik zostaje podany w jednostkach m/mm.
 12. Kolejność zwycięzców określa się na podstawie uzyskanych odległości od punktu startowego.
 13. W przypadku uzyskania jednakowych odległości (dotyczy tylko miejsc 1-3) wykonuje się dogrywkę polegającą na jednym dodatkowym rzucie. W dogrywce wygrywa osoba, której samolot wyląduje najdalej.

     II.  LOTU NA CZAS

 1. Starty odbywa się z linii startów wyznaczonej przez organizatora.
 2. Każdy zawodnik wykonuje 3 loty.
 3. O końcowej klasyfikacji zdecyduje suma czasów z 2 najlepszych lotów.
 4. W przypadku uzyskania jednakowego wyniku przez większą ilość zawodników, zostanie rozegrana między nimi dogrywka, mająca na celu ustalenie klasyfikacji końcowej.
 5. Model wypuszczany jest z ręki. Zawodnik musi pozostawać na podłożu. Zezwala się jedynie na wykonanie skoku w momencie wypuszczania modelu.
 6. Czas lotu modelu mierzony jest w sekundach. Pomiar czasu każdego lotu rozpoczyna się w momencie wypuszczenia modelu, a kończy się, gdy spełniony jest jeden z poniższych warunków:
  a) model ląduje na podłożu, czas mierzony do chwili zetknięcia z podłożem;
  b) model zetknie się z jakąkolwiek przeszkodą (nie podłożem) i ruch postępowy kończy się ustaje), czas mierzony jest do chwili zetknięcia z przeszkodą.

Jury
      Zawody będą oceniać członkowie jury w składzie:

 1. Kierownik Zawodów: Marek Łysakowski
 2. Sędzia główny: Piotr Szymański
 3. Sędziowie pomocniczy

Nagrody

 • Organizator przewiduje nagrody za zajęcie I, II, III miejsca w swoich kategoriach:  puchary, dyplomy, drobne nagrody rzeczowe.

Zasady organizacyjne

 • Zawody odbędą się wg następującego programu:
 • 10:00 – 11:30 – budowa modeli,
 • 10:00 – 10:45 – rejestracja zawodników w komisji sędziowskiej zawodów,
 • 11:45 – otwarcie zawodów,
 • 12:00 – 14:00 – 3 kolejki lotów konkursowych dla każdej kategorii (kolejno młodzicy, juniorzy, ewentualnie seniorzy – rodzice, po trzy starty modelu w każdej kolejce ),
 • 14:30 – 14:45 – ogłoszenie wyników, wręczenie dyplomów, pucharów i nagród.
 • 15:00 – zakończenie zawodów.
 • Zgłoszenie udziału w Zawodach jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na nieodpłatne prawo do zapisu udziału dowolną techniką i wykorzystywanie zapisanego materiału do celów edukacyjnych i popularyzatorskich, oraz publikacji.
 • Zgłoszenie do udziału w Zawodach jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.
 • Uczestnicy Zawodów przyjeżdżają na koszt własny.
 • Uczestnicy oraz osoby towarzyszące zobowiązane są do przestrzegania przepisów porządkowych obowiązujących na terenie organizacji miejsca Zawodów.
 • Ostateczna interpretacja niniejszego Regulaminu należy od Organizatora.
 • Na turniej należy dostarczyć podpisane oświadczenie znajdujące się w załączniku.
 • Dane dotyczące ochrony danych osobowych znajdują się w treści regulaminu.

Ochrona danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych zbieranych od uczestników i zwycięzcy jest Raciborskie Stowarzyszenie Lotnicze z siedzibą w Raciborzu, przy ul. Opawskiej 49/4. Przetwarzanie danych osobowych odbywać się będzie na zasadach przewidzianych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
 2. Administrator danych osobowych powołał inspektora ochrony danych nadzorującego prawidłowość przetwarzania danych osobowych, z którym można skontaktować się za pośrednictwem adresu e-mail: mlysakowski@poczta.onet.pl.
 3. Dane osobowe uczestników i zwycięzcy będą przetwarzane w celu organizacji i przeprowadzenia konkursu, a także w celach promocyjnych.
 4. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, ale jest niezbędne do udziału w konkursie.
 5. Uczestnikom konkursu, którzy podają dane osobowe przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz z zastrzeżeniem przepisów prawa przysługuje prawo do:
  a) sprostowania danych,
  b) usunięcia danych,
  c) ograniczenia przetwarzania danych,
  d) przenoszenia danych,
  e) wniesienia sprzeciwu,
  f) cofnięcia zgody w dowolnym momencie.
 6. Organizator będzie zbierał od uczestników następujące dane:
  a) imię i nazwisko
  b) data urodzenia
 7. Uczestnikom konkursu przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 8. Uczestnik konkursu zezwala na wykorzystanie jego imienia i nazwiska w celu informowania o wynikach konkursu.
 9. Organizator oświadcza, iż dane uczestników konkursu nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu.
 10. Dane uczestników konkursu nie będą udostępniane podmiotom zewnętrznym z wyjątkiem przepisów przewidzianych przepisami prawa.
 11. Dane uczestników konkursu będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji wyżej określonych celów.
 12. Organizator stosuje środki techniczne i organizacyjne mające na celu należyte, odpowiednie do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną zabezpieczenia powierzonych danych osobowych. Organizator wdrożył odpowiednie środki, aby zapewnić stopień bezpieczeństwa odpowiadający ryzyku z uwzględnieniem stanu wiedzy technicznej, kosztu wdrożenia oraz charakteru, zakresu, celu i kontekstu przetwarzania oraz ryzyko naruszenia praw i wolności osób fizycznych o różnym prawdopodobieństwie wystąpienia i wadze zagrożenia. Organizator w szczególności uwzględnia ryzyko wiążące się z przetwarzaniem danych wynikające z:
  a) przypadkowego lub niezgodnego z prawem zniszczenia,
  b) utraty, modyfikacji, nieuprawnionego ujawnienia danych,
  c) nieuprawnionego dostępu do danych osobowych przesyłanych, przechowywanych lub w inny sposób przetwarzanych.

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *