Skip to main content

Regulamin Parku RC

Park Modelarski RC

 Zapraszamy wszystkich do wspólnych lotów!
Wszyscy uczestnicy zobowiązani są do przeczytania, zaakceptowania i przestrzegania regulaminu lotniska.

Nieznajomość regulaminu nie zwalnia z konieczności jego przestrzegania!

Regulamin Parku Modelarskiego RC

Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z wygrodzonego płaskiego terenu położonego na terenie Parku Modelarskiego RC (zwanym dalej lotniskiem) przeznaczonego do uprawiania sportów modelarskich RC.

Definicje

 1. Park Modelarski RC – lotnisko modelarskie, miejsce startu i lądowań modeli.
 2. Użytkownik lotniska – osoba która zapoznała się z regulaminem i zobowiązuje się przestrzegać zawarte zapisy.
 3. Modelarz pilot – użytkownik lotniska lub jego gość, przygotowujący się do lotu lub wykonujący lot.
 4. Pomocnik – osoba pomagająca pilotowi w ustaleniu położenia innych modeli w strefie lotów, zwracająca uwagę na zagrożenia oraz pomagająca przy uruchomieniu modelu
 5. Widz – osoba pozostająca na terenie lotniska, nie wykonująca lotów i nie posługująca się nadajnikiem modelarskim
 6. Strefa – wyznaczona przestrzeń do ruchu modelarskiego,
 7. Nadajnik – urządzenie generujące sygnał radiowy.

Wstęp

 1. Administratorem Parku Modelarskiego RC jest Raciborskie Stowarzyszenie Lotnicze „Skrzydlaty Racibórz” i posiada wszelkie prawa do ustanawiania zasad korzystania z terenu i może modyfikować niniejszy regulamin wraz z jego rozwojem.
 2. Park Modelarski RC jest przedsięwzięciem społecznym w ramach budżetu obywatelskiego miasta Racibórz i nie służy działalności zarobkowej.
 3. Dopuszczonymi do korzystania z lotniska modelarskiego są tylko członkowie stowarzyszenia oraz ich goście.
 4. Jako gości określa się każdą osobę zaproszoną przez członków stowarzyszenia, korzystającą z lotniska modelarskiego w celu wykonywania lotów, nauki manewrów jazdy samochodami, obserwowania jako widz lub wykonywania prac na rzecz stowarzyszenia.
 5. Osoby nie zaproszone przez innego członka stowarzyszenia nie są gośćmi w rozumieniu tego regulaminu i nie mogą przebywać w czasie lotów modelarskich na terenie lotniska modelarskiego.
 6. Każdy obecny na lotnisku członek stowarzyszenia ma obowiązek zwrócić takim osobom uwagę na ten fakt i poprosić o opuszczenie terenu lotniska.
 7. Osoby zapraszające i będące gośćmi zobowiązane są do wcześniejszego zapoznania się z regulaminem lotniska modelarskiego i przestrzegania go. Osoby zapraszające mają obowiązek nadzoru zaproszonych gości nad przestrzeganiem postanowień niniejszego regulamin.

Zasady bezpieczeństwo – ogólne

 1. Obowiązkiem modelarza jest posiadanie aktualnego ubezpieczenia od Odpowiedzialności Cywilnej obejmującego ewentualne szkody wynikłe z faktu pilotażu modeli RC.
 2. Każdy modelarz ma obowiązek w sposób przemyślany wykonywać loty i czynności potencjalnie niebezpieczne dla otoczenia.
 3. Samochody mogą parkować tylko w wyznaczonych do tego miejscach poza pasem lądowiska.
 4. Ruch pieszy po pasie lądowiska może odbywać się tylko jego obrzeżami i to z zachowaniem szczególnej ostrożności.
 5. Zabrania się gier, zabaw i uprawiania innego sportu niż modelarskiego RC na terenie lotniska modelarskiego.
 6. Zabrania się pozostawiania bez opieki na lotnisku modelarskim dzieci i zwierząt domowych. Za dokonane przez nich szkody odpowiadają prawnie i materialnie rodzice, opiekunowie lub właściciele zwierząt.
 7. Podczas organizowania przez stowarzyszenie oficjalnych zawodów i imprez zabrania się wykonywania jakichkolwiek lotów bez uzgodnienia z organizatorem.
 8. Osoby zakłócające porządek na lotnisku, nie przestrzegające regulaminu lotniska i nie zwracające uwagi na polecenia osoby pełniącej obowiązki kierownika lotów będą z niego usuwane natychmiast i zawieszane w prawach członka stowarzyszenia.
 9. Zabrania się pilotowania modeli pod wpływem alkoholu, narkotyków, leków i innych substancji upośledzających zdolności psychomotoryczne organizmu.
 10. Każdy użytkownik lotniska zobowiązany jest zabierać swoje śmieci z lotniska.

Zasady wykonywania lotów

 1. Właściciel modelu odpowiada za swój model i nadajnik w rozumieniu kodeksu cywilnego.
 2. Podczas wykonywania lotów, modelarz zobowiązany jest do zapoznania się z prawami i przepisami zawartymi w ustawie o Prawie lotniczym i na bieżąca śledzić wchodzące zmiany.
 3. Bezwzględnie zabrania się wykonywania lotów modelami nad Zakładem Poprawczym i Schroniskiem dla Nieletnich. Zakaz dotyczy także fotografowania obiektu rejestrowania obrazu nad nim.
 4. Władze stowarzyszenia, mają prawo zakazać lotów modelarzowi – uczniowi, modelarzowi lub jego gościom, gdy stwarza on jakiekolwiek zagrożenie dla życia, zdrowia lub mienia innych użytkowników lotniska lub jego bliskiego otoczenia.
 5. Miejsce serwisowe modelarza powinno znajdować się jak najbliżej krawędzi pasa startowego, a najlepiej poza nim. Położenie tego miejsca musi uwzględniać kierunek startów i lądowań modeli tak, aby nie zagrażało bezpieczeństwu obecnych osób, bezpiecznemu wykonywaniu manewrów i samemu modelarzowi.
 6. Nie dopuszcza się do lotów modeli niesprawnych technicznie tj. z niesprawną aparaturą RC, złym wyważeniem, uszkodzeniami konstrukcji modelu uniemożliwiający poprawny i bezpieczny lot itp.
 7. Piloci modeli zajmują miejsca jak najbliżej krawędzi pasa lotniska modelarskiego i po tej samej stronie pasa lądowiska. Piloci powinni stać w takiej odległości od siebie by mogli informować się bez  przeszkód o zaistniałych sytuacjach zagrażających bezpieczeństwu lotów.
 8. Przed startem należy obowiązkowo sprawdzić poprawność działania wszystkich mechanizmów modelu.
 9. Start należy wykonać w sposób bezpieczny i nie stwarzający zagrożenia dla osób postronnych.
 10. Zabrania się latania ponad widzami, miejscami serwisowymi, zaparkowanymi samochodami.
 11. Zabrania się lotów nad zabudowaniami sąsiadującymi z lotniskiem modelarskim.
 12. Modelarz ma obowiązek wykonać lot bezpiecznie, nie narażając życia, zdrowia i majątku innych modelarzy i osób postronnych.
 13. Podejście do lądowania i samo lądowanie należy przeprowadzić w sposób bezpieczny, ze zwróceniem szczególnej uwagi na ludzi, pojazdy i przeszkody terenowe.

Przepisy końcowe

 1. Zarząd Stowarzyszenie nie ponosi odpowiedzialności za czyny i ich skutki, osób fizycznych i prawnych, które będą użytkować lotnisko modelarskie bezprawnie lub w sposób niezgodny z niniejszym regulaminem.
 2. Zarząd Stowarzyszenia zastrzega sobie prawo do wydawania decyzji w sprawie zakazu wykonywania lotów przez poszczególnych modelarzy. Będzie to podyktowane bezpieczeństwem i zachowaniem porządku na terenie lotniska modelarskiego.
 3. Za szkody na ciele i mieniu odpowiada tylko sprawca zdarzenia. Sprawcą jest osoba lub ich grupa, która w wyniku: zlekceważenia niekorzystnych warunków atmosferycznych, przypadkowej awarii sprzętu RC lub nieumiejętnego posługiwania się nim, nie przestrzegania regulaminu lotniska modelarskiego, zarządzeń władz stowarzyszenia lub innych przepisów i praw obowiązujących na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, spowodowała szkodę.
 4. W przypadku osób kilkakrotnie naruszających regulamin lotniska modelarskiego i bezpieczeństwo wykonywania lotów Zarząd Stowarzyszenia wykluczenie z grona członków ze skutkiem natychmiastowym.
 5. Koszty utrzymania lotniska modelarskiego ponosi stowarzyszenie.
 6. Osoby, które nie podpiszą powyższego regulaminu nie będą dopuszczone do lotów modelarskich na terenie lotniska modelarskim.
 7. Sprawca wypadku, kraksy lub szkody, w wyniku którego uszczerbku doznały osoby trzecie ma niezwłoczny obowiązek powiadomić o tym Zarząd Stowarzyszenia.