Skip to main content

Walne zebranie

24 marca 2016 Straż Pożarna Racibórz

W związku z zakończeniem obowiązującej 2-letniej kadencji zachodzi konieczność dokonania wyboru nowych władz stowarzyszenia.
Zarządu Raciborskiego Stowarzyszenia Lotniczego „Skrzydlaty Racibórz” zwołuje Sprawozdawcze Walne Zebranie członków naszego stowarzyszenia w dniu 24 marca 2016 r. o godz. 19.00 w PSP Racibórz, przy ul. Władysława Reymonta 8 z następującym porządkiem obrad:
Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania.

 1. Stwierdzenie zdolności Nadzwyczajnego Walnego Zebrania do podejmowania uchwał.
 2. Powołanie Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zebrania i Sekretarza NWZ.
 3. Powołanie Komisji Skrutacyjnej Nadzwyczajnego Walnego Zebrania.
 4. Ustalenie porządku obrad.
 5. Przedstawienie i omówienie sprawozdania Zarządu i Komisji Rewizyjnej z działalności w okresie kadencji 2014-2015;
 6. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia sposobu głosowania nad uchwałami dotyczącymi wyborów władz i zatwierdzenia sprawozdań stowarzyszenia.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkom zarządu z działalności w okresie kadencji 2014-2015
 8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkom Komisji Rewizyjnej z działalności w okresie kadencji 2014-2015.
 9. Wyboru i podjęcie uchwały w sprawie wybory komisji mandatowo-skrutacyjnej
 10.  Zgłaszanie kandydatów na członków władz i organów.
 11. Podjęcie uchwał w sprawie wyborów nowych Członków Zarządu.
 12.  Podjęcie uchwał w sprawie wyborów nowych Członków Komisji Rewizyjnej.
 13. Wolne wnioski.
 14. Zamknięcie obrad.

W przypadku braku wymaganego kworum Zarząd zwoła Walne Zebranie Sprawozdawcze w drugim terminie tj. w tym samym dniu, 30 minut po wyznaczonym pierwszym terminie Walnego Zebrania Sprawozdawczego.

ZAŁĄCZNIKI

Projekty Uchwała na WZ

sprawozdani kom. rewiz

sprawozdanie finansowe

Sprawozdanie merytoryczne