Skip to main content

Regulamin Parku RC

Wykonywanie lotów modelami RC w parku modelarskim „Skrzydlaty Racibórz”

Współrzędne parku modelarskiego : 50.080684, 18.236353
Współrzędne pikniku modelarskiego : 50.094133, 18.255125

 Zapraszamy wszystkich do wspólnych lotów!
Wszyscy uczestnicy zobowiązani są do przeczytania, zaakceptowania i przestrzegania regulaminu lotniska.

Nieznajomość regulaminu nie zwalnia z konieczności jego przestrzegania!

Regulamin Parku Modelarskiego RC

Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z wygrodzonego płaskiego terenu położonego na terenie Parku Modelarskiego RC (zwanym dalej lotniskiem) przeznaczonego do uprawiania sportów modelarskich RC.

Definicje:

 1. Park Modelarski RC– lotnisko modelarskie, miejsce startu i lądowań modeli.
 2. Użytkownik lotniska– osoba która zapoznała się z regulaminem i zobowiązuje się przestrzegać zawarte zapisy.
 3. Modelarz pilot– użytkownik lotniska lub jego gość, przygotowujący się do lotu lub wykonujący lot.
 4. Pomocnik– osoba pomagająca pilotowi w ustaleniu położenia innych modeli w strefie lotów, zwracająca uwagę na zagrożenia oraz pomagająca przy uruchomieniu modelu
 5. Widz– osoba pozostająca na terenie lotniska, nie wykonująca lotów i nie posługująca się nadajnikiem modelarskim
 6. Strefa– wyznaczona przestrzeń do ruchu modelarskiego,
 7. Nadajnik– urządzenie generujące sygnał radiowy.

Wstęp:

 1. Administratorem Parku Modelarskiego RC jest Raciborskie Stowarzyszenie Lotnicze „Skrzydlaty Racibórz” i posiada wszelkie prawa do ustanawiania zasad korzystania z terenu i może modyfikować niniejszy regulamin wraz z jego rozwojem.
 2. Park Modelarski RC jest przedsięwzięciem społecznym w ramach budżetu obywatelskiego miasta Racibórz i nie służy działalności zarobkowej.
 3. Park Modelarski RC przeznaczone jest do:
  1. wykonywania lotów treningowych i rekreacyjnych modelami latającymi,
  2. rozgrywania zawodów modelarskich,
  3. rozgrywania zawodów Pucharu Polski lub Mistrzostw Polski
 4. Dopuszczonymi do korzystania z lotniska modelarskiego są tylko członkowie stowarzyszenia oraz ich goście.
 5. Jako gości określa się każdą osobę zaproszoną przez członków stowarzyszenia, korzystającą
  z lotniska modelarskiego w celu wykonywania lotów, nauki manewrów, obserwowania jako widz lub wykonywania prac na rzecz stowarzyszenia.
 6. Osoby nie zaproszone przez innego członka stowarzyszenia nie są gośćmi w rozumieniu tego regulaminu i nie mogą przebywać w czasie lotów modelarskich na terenie lotniska modelarskiego.
 7. Każdy obecny na lotnisku członek stowarzyszenia ma obowiązek zwrócić takim osobom uwagę na ten fakt i poprosić o opuszczenie terenu lotniska.
 8. Osoby zapraszające i będące gośćmi zobowiązane są do wcześniejszego zapoznania się
  z regulaminem lotniska modelarskiego i przestrzegania go. Osoby zapraszające mają obowiązek nadzoru zaproszonych gości nad przestrzeganiem postanowień niniejszego regulamin.

Zasady bezpieczeństwo – ogólne:

 1. Obowiązkiem modelarza jest posiadanie aktualnego ubezpieczenia od Odpowiedzialności Cywilnej obejmującego ewentualne szkody wynikłe z faktu pilotażu modeli RC.
 2. W przypadku korzystania z lotniska modelarskiego przez więcej niż 1 osobę, pierwsza, która przybyła na lotnisko i będąca jednocześnie członkiem stowarzyszenia „Skrzydlaty Racibórz” zobowiązana jest do pełnienia obowiązków kierowania lotami i prowadzenia obserwacji zdarzeń w przestrzeni powietrznej oraz informowania modelarza wykonującego w tym czasie lot
  o wszelkich ważnych dla bezpieczeństwa zdarzeniach, manewrach itp.
 3. Każdy modelarz ma obowiązek w sposób przemyślany wykonywać loty i czynności potencjalnie niebezpieczne dla otoczenia.
 4. Samochody mogą parkować tylko w wyznaczonych do tego miejscach poza pasem lądowiska.
 5. Ruch pieszy po pasie lądowiska może odbywać się tylko jego obrzeżami i to z zachowaniem szczególnej ostrożności.
 6. Zabrania się gier, zabaw i uprawiania innego sportu niż modelarskiego RC na terenie lotniska modelarskiego.
 7. Zabrania się pozostawiania bez opieki na lotnisku modelarskim dzieci i zwierząt domowych.
  Za dokonane przez nich szkody odpowiadają prawnie i materialnie rodzice, opiekunowie lub właściciele zwierząt.
 8. Każdy użytkownik lotniska zobowiązany jest zabierać swoje śmieci z lotniska.
 9. Podczas prac związanych z pielęgnacją lądowiska np. koszenie trawy zabrania się wykonywania jakichkolwiek lotów.
 10. Podczas organizowania przez stowarzyszenie oficjalnych zawodów i imprez zabrania się wykonywania jakichkolwiek lotów bez uzgodnienia z organizatorem.
 11. Podczas organizowania oficjalnych zawodów obowiązuje regulamin FAI.
 12. Osoby zakłócające porządek na lotnisku, nie przestrzegające regulaminu lotniska i nie zwracające uwagi na polecenia osoby pełniącej obowiązki kierownika lotów będą z niego usuwane natychmiast i zawieszone w prawach członka stowarzyszenia.
 13. Zabrania się pilotowania modeli pod wpływem alkoholu, narkotyków, leków i innych substancji upośledzających zdolności psychomotoryczne organizmu.
 14. Warunkiem korzystania z lotniska modelarskiego jest:
  • opłacenie składki członkowskiej,
  • okazanie ważnej polisy OC dotyczącej uprawiania sportów modelarskich,
  • rejestracja jako operator w rejestrze operatorów systemów bezzałogowych statków powietrznych ULC i kwalifikacje A1/A3,
  • minimalny wiek pilota 18 lat lub poniżej 18 lat pod nadzorem osoby pełnoletniej,
  • potwierdzenie podpisem znajomość „Regulaminu korzystania parku modelarskiego”

Zasady wykonywania lotów:

 1. Właściciel modelu odpowiada za swój model i nadajnik w rozumieniu kodeksu cywilnego.
 2. Podczas wykonywania lotów, modelarz zobowiązany jest do zapoznania się z prawami
  i przepisami zawartymi w ustawie o Prawie lotniczym i na bieżąco śledzić wchodzące zmiany.
 3. Pilot ma obowiązek przed lotem zapoznać się z warunkami obowiązującymi w danej strefie struktury przestrzeni powietrznej utworzonej przez Polską Agencję Żeglugi Powietrznej, jeśli taka obowiązuje
  w przestrzeni nad lotniskiem i bezwzględnie stosować się do jej ograniczeń.
 4. Bezwzględnie zabrania się wykonywania lotów modelami nad Zakładem Poprawczym
  i Schroniskiem dla Nieletnich. Zakaz dotyczy także fotografowania obiektu rejestrowania obrazu nad nim.
 5. Władze stowarzyszenia, mają prawo zakazać lotów modelarzowi – uczniowi, modelarzowi lub jego gościom, gdy stwarza on jakiekolwiek zagrożenie dla życia, zdrowia lub mienia innych użytkowników lotniska lub jego bliskiego otoczenia.
 6. Miejsce serwisowe modelarza powinno znajdować się jak najbliżej krawędzi pasa startowego,
  a najlepiej poza nim. Położenie tego miejsca musi uwzględniać kierunek startów i lądowań modeli tak, aby nie zagrażało bezpieczeństwu obecnych osób, bezpiecznemu wykonywaniu manewrów
  i samemu modelarzowi.
 7. Piloci modeli zajmują miejsca jak najbliżej krawędzi pasa lotniska modelarskiego i po tej samej stronie pasa lądowiska. Piloci powinni stać w takiej odległości od siebie by mogli informować się bez  przeszkód o zaistniałych sytuacjach zagrażających bezpieczeństwu lotów.
 8. Przed startem należy obowiązkowo sprawdzić poprawność działania wszystkich mechanizmów modelu.
 9. Start należy wykonać w sposób bezpieczny i nie stwarzający zagrożenia dla osób postronnych.
 10. Zabrania się latania ponad widzami, miejscami serwisowymi, zaparkowanymi samochodami.
 11. Zabrania się lotów nad zabudowaniami sąsiadującymi z lotniskiem modelarskim.
 12. Modelarz ma obowiązek wykonania testu zasięgu radia przed rozpoczęciem wykonywania lotów.
 13. Loty modelami wykonywane są pojedynczo w/g ustalonej kolejki lotów. Dopuszcza się wykonywanie lotów zespołowych, wymaga to jednak wcześniejszego uzgodnienia lotu między pilotami wykonującymi loty zespołowe.
 14. Nie dopuszcza się do lotów modeli niesprawnych technicznie tj. z niesprawną aparaturą RC, złym wyważeniem, uszkodzeniami konstrukcji modelu uniemożliwiający poprawny i bezpieczny lot itp.
 15. Modelarz ma obowiązek wykonać lot bezpiecznie, nie narażając życia, zdrowia i majątku innych modelarzy i osób postronnych.
 16. Podejście do lądowania i samo lądowanie należy przeprowadzić w sposób bezpieczny, ze zwróceniem szczególnej uwagi na ludzi, pojazdy i przeszkody terenowe.
 17. Piloci zobowiązani są do zgłaszania czynności takich jak: start, lądowanie, lądowanie awaryjne, brak kontroli nad modelem.
 18. Dopuszczalne są loty modelami FPV tylko w strefie lotów do wysokości 50m AGL i odległości 500m.
 19. Przed wykonaniem lotu FPV z użyciem systemu analogowego przesyłania obrazu należy sprawdzić jakość transmisji oraz uzgodnić kanał nadawania. Zabrania się wykonywania lotów bez wcześniejszego uzgodnienia lotu z innymi modelarzami będącymi na lotnisku.
 20. W przypadku lotów z systemami umożliwiającymi lot autonomiczny, należy przed startem sprawdzić poprawność wskazań czujników oraz pozycjonowania modelu (odczekać, aż system GPS będzie widział odpowiednią ilość satelit i zapisze punkt startowy modelu).
 21. Przed wykonaniem lotu należy sprawdzić aktualne warunki atmosferyczne jak siłę i kierunek wiatru oraz widzialność. Jeśli warunki atmosferyczne nie pozwalają na bezpiecznie wykonanie lotu, należy przerwać procedurę startu lub wylądować jeśli model jest już w powietrzu.

Strefa lotów w parku modelarskim oraz na miejscu pikniku modelarskiego :

 1. Latanie poza wyznaczoną w regulaminie strefą lotu jest niedopuszczalne.
 2. Modelarz uczeń może brać udział w lotach na terenie lotniska modelarskiego tylko pod nadzorem instruktora w systemie TRENER-UCZEŃ i tylko w obecności innych modelarzy.
 3. Nowi członkowie zobowiązani są do wykonania lotu dopuszczającego w obecności doświadczonego modelarza. Wykonywanie lotów bez wykonania lotu dopuszczającego może skutkować nawet całkowitym zakazem lotów na czas określony.

Operacje z użyciem systemów bezzałogowych statków powietrznych wykonywane w ramach stowarzyszenia modelarstwa:

 1. Piloci bezzałogowych statków powietrznych wykonujący operacje w ramach stowarzyszeń modelarstwa lotniczego są informowani o warunkach i ograniczeniach określonych w zezwoleniu wydanym przez właściwy organ;
 2. Pilotów bezzałogowych statków powietrznych wykonujących operacje w ramach stowarzyszeń modelarstwa lotniczego wspiera się w osiąganiu minimalnego poziomu kompetencji wymaganych do obsługi bezzałogowego systemu powietrznego w bezpieczny sposób oraz zgodnie z warunkami
  i ograniczeniami określonymi w zezwoleniu;
 3. Stowarzyszenie modelarstwa lotniczego podejmuje odpowiednie działania w przypadku uzyskania informacji, że pilot bezzałogowego statku powietrznego wykonujący operacje
  w ramach stowarzyszenia nie spełnia warunków i nie przestrzega ograniczeń określonych
  w zezwoleniu oraz, w razie konieczności, informuje o tym właściwy organ;
 4. Stowarzyszenie modelarstwa lotniczego udostępnia, na wniosek właściwego organu, dokumentację wymaganą do celów nadzoru i monitorowania.

Przepisy końcowe:

 1. Zarząd Stowarzyszenie nie ponosi odpowiedzialności za czyny i ich skutki, osób fizycznych
  i prawnych, które będą użytkować lotnisko modelarskie bezprawnie lub w sposób niezgodny
  z niniejszym regulaminem.
 2. Zarząd Stowarzyszenia zastrzega sobie prawo do wydawania decyzji w sprawie zakazu wykonywania lotów przez poszczególnych modelarzy. Będzie to podyktowane bezpieczeństwem i zachowaniem porządku na terenie lotniska modelarskiego.
 3. Za szkody na ciele i mieniu odpowiada tylko sprawca zdarzenia. Sprawcą jest osoba lub ich grupa, która w wyniku: zlekceważenia niekorzystnych warunków atmosferycznych, przypadkowej awarii sprzętu RC lub nieumiejętnego posługiwania się nim, nie przestrzegania regulaminu lotniska modelarskiego, zarządzeń władz stowarzyszenia lub innych przepisów i praw obowiązujących na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, spowodowała szkodę.
 4. W przypadku osób kilkakrotnie naruszających regulamin lotniska modelarskiego
  i bezpieczeństwo wykonywania lotów Zarząd Stowarzyszenia zastrzega sobie możliwość wykluczenie z grona członków ze skutkiem natychmiastowym.
 5. Koszty utrzymania lotniska modelarskiego ponosi stowarzyszenie.
 6. Osoby, które nie podpiszą powyższego regulaminu nie będą dopuszczone do lotów modelarskich na terenie lotniska modelarskim.
 7. Sprawca wypadku, kraksy lub szkody, w wyniku którego uszczerbku doznały osoby trzecie ma niezwłoczny obowiązek powiadomić o tym Zarząd Stowarzyszenia.