Skip to main content

RODO

Przetwarzanie danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: RODO) informujemy, że:

Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Raciborskie Stowarzyszenie Lotnicze „Skrzydlaty Racibórz” z siedzibą w Raciborzu ul. Opawska 49/4.

1. Dane osobowe rodziców lub opiekunów prawnych oraz dzieci (uczniów) oraz uczestników imprez i konkursów, przeglądów i innych form działalności statutowej będą przez nas przetwarzane w celu:

a)wykonywania zadań statutowych polegających na realizacji zadania publicznego przez placówkę wychowania pozaszkolnego, działającą w oparciu o przepisy ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności pozaszkolnej na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e RODO, w zakresie danych uczestników imprez, organizacji różnego rodzaju form działalności w ramach pracy z uczestnikiem stałym, okresowym i doraźnym,

b)w przypadku rekrutacji prowadzonej zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c poprzez formularz kontaktowy dane w formie elektronicznej zawierającej imię i nazwisko ucznia, rocznik urodzenia ucznia, imię i nazwisko rodzica lub opiekuna, dane kontaktowe w postaci elektronicznej będziemy przetwarzać przez okres 60 dni od daty zakończenia rekrutacji.

c)przetwarzania nieodzownego dla realizacji celów, takich jak ewentualna konieczność odpierania lub realizacji roszczeń cywilnoprawnych art. 6 ust.1 lit. f RODO.

2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w ramach dokumentacji prowadzonej przez Stowarzyszenie w formie papierowej i elektronicznej na podstawie przepisów prawa do czasu przedawnienia roszczeń obu stron z tytułu wykonania umowy oraz jeżeli dotyczy nie krócej niż okres wskazany w przepisach o archiwizacji, co oznacza, że dane osobowe mogą zostać zniszczone, zależnie od kategorii archiwalnej danej sprawy.

3. W przypadku organizowania imprez modelarskich lub rekrutacji, Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane do czasu wyłonienia zwycięzcy konkursu, lub czasu zakończenia rekrutacji.

4.Posiada Pan/Pani prawo:

– dostępu do swoich danych osobowych,

– sprostowania swoich danych osobowych,

– usunięcia swoich danych osobowych,

– ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,

– cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, jeżeli uprzednio wyraził(a) Pan/Pani taką zgodę

– przenoszenia swoich danych osobowych,

– wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych z przyczyn związanych z Pana/Pani szczególną sytuacją, zgodnie z art. 21 RODO.

5. Niezależnie od powyższego przysługuje Panu/Pani uprawnienie do wniesienia skargi do organu

nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), gdy uzna Pan/Pani, że przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych narusza przepisy RODO.

6.Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne.

7. Pana/Pani dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania) tak, że w wyniku takiego zautomatyzowanego przetwarzania mogłyby zapadać jakiekolwiek decyzje.

8. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane poza terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego/do organizacji międzynarodowej.

9. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych można kontaktować się z inspektorem ochrony danych, pisząc na adres e-mail www. skrzydlaty-raciborz.pl lub adres siedziby.