Skip to main content

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!

Papierowe
ZAWODY W RZUCIE SAMOLOTEM Z PAPIERU

REGULAMIN

Organizator
                        Raciborskie Stowarzyszenie Lotnicze SKRZYDLATY RACIBÓRZ
47-400 Racibórz, ul. Opawska 49/4
Cel

 • Kultywowanie tradycji modelarskich w mieście.
 • Rozpowszechnianie sportów lotniczych.
 • Rozwój myśli technicznej dzieci i młodzieży.
 • Miejsce i termin:
 • Zawody odbędą się w Parku Modelarski RC w Raciborzu, ul. Adamczyka
 • Termin: 7 lipca 2019 godz. 10.00 – 14.00
  (termin może ulec zmianie z uwagi na niepogodę)

Uczestnicy
       Dzieci, młodzież i dorośli z powiatu raciborskiego:

 • młodziki: do 12 lat
 • juniorzy: od 13 do 18 lat
 • seniorzy: powyżej 18 lat

Zasady uczestnictwa

 1. Papierowe samoloty muszą być skonstruowane z jednego kawałka papieru: standardowy format A4 (297x210mm) o gramaturze nie większej niż 80mg/m2.
 2. Wszelkie modyfikacje mają polegać jedynie na zginaniu kartki!
 3. Niedozwolone jest rozrywanie, klejenie, cięcie, zszywanie czy dociążanie samolotu!
 4. Samoloty muszą powstać na miejscu zawodów z papieru dostarczonego przez organizatora zawodów i oznaczonego znakiem organizatorów.
 5. Wszystkie formy pomocy lub używanie dodatkowych urządzeń jest zabronione.
 6. Rywalizacja odbędzie się w dwóch różnych dyscyplinach – lotu na dystans i lotu na czas.
 7. Nagrodami za pierwsze trzy miejsca w kategoriach wiekowych są puchary i dyplomy oraz drobne upominki.
 8. Dodatkowo dla zdobywcy pierwszego miejsca w grupie przewidziana jest nagroda w postaci nauki pilotażu modelem RC.
 9. Po zawodach przewidziano dodatkową atrakcję w postaci pokazów modeli sterowanych radiem.
 10. Wstęp na imprezę wolny.
 11. Zasady rozgrywania konkursów

     I. LOTY NA DYSTANS

 1. Każdy uczestnik na miejsce starów zgłasza się z dwoma zbudowanymi przez siebie modelami.
 2. Kolejno startów zależna jest od kolejności zgłoszeń zawodników w danej komisji sędziowskiej.
 3. Zawodnicy wykonują określoną liczbą rzutów (od 3 do 5) ustaloną przez organizatora w dniu zawodów i związaną z liczbą startujących osób.
 4. Liczba rzutów określa ilość tur. W każdej turze, zawodnicy kolejno oddają jeden rzut. Rzuty wykonuje się z określonego miejsca zwanego dalej polem startowym.
 5. Każdy rzut może być dokonany dowolnym z dwóch posiadanych modeli.
 6. Zawodnik musi stawić się na polu startowym maksymalnie w ciągu 1 minuty od wyczytania. Niestawienie się zawodnika, jest traktowane jak rzut nieważny.
 7. Zawodnik ma 20 sekund na oddanie rzutu po sygnale od sędziego. Po upływie tego czasu, rzut traktowany jest jako nieważny.
 8. Miejsce startowe wyznacza lina na podłożu. Dotkniecie lub przekroczenie linii oznacza unieważnienie lotu.
 9. Zawodnik może przekroczyć linię w momencie, gdy model samolotu dotknie gruntu lub jakiegokolwiek innego obiektu.
 10. Każdy rzut jest mierzony z wyznaczonego punktu bazowego na linii startu.
 11. Decydujące do mierzenia punkty to punkt znajdujący się na linii startowej oraz punkt, w którym model samolotu się zatrzyma. Wynik zostaje podany w jednostkach m/mm.
 12. Kolejność zwycięzców określa się na podstawie uzyskanych odległości od punktu startowego.
 13. W przypadku uzyskania jednakowych odległości (dotyczy tylko miejsc 1-3) wykonuje się dogrywkę polegającą na jednym dodatkowym rzucie. W dogrywce wygrywa osoba, której samolot wyląduje najdalej.

     II.  LOTU NA CZAS

 1. Starty odbywa się z linii startów wyznaczonej przez organizatora.
 2. Każdy zawodnik wykonuje 3 loty.
 3. O końcowej klasyfikacji zdecyduje suma czasów z 2 najlepszych lotów.
 4. W przypadku uzyskania jednakowego wyniku przez większą ilość zawodników, zostanie rozegrana między nimi dogrywka, mająca na celu ustalenie klasyfikacji końcowej.
 5. Model wypuszczany jest z ręki. Zawodnik musi pozostawać na podłożu. Zezwala się jedynie na wykonanie skoku w momencie wypuszczania modelu.
 6. Czas lotu modelu mierzony jest w sekundach. Pomiar czasu każdego lotu rozpoczyna się w momencie wypuszczenia modelu, a kończy się, gdy spełniony jest jeden z poniższych warunków:
  a) model ląduje na podłożu, czas mierzony do chwili zetknięcia z podłożem;
  b) model zetknie się z jakąkolwiek przeszkodą (nie podłożem) i ruch postępowy kończy się ustaje), czas mierzony jest do chwili zetknięcia z przeszkodą.

Jury
      Zawody będą oceniać członkowie jury w składzie:

 1. Kierownik Zawodów: Marek Łysakowski
 2. Sędzia główny: Piotr Szymański
 3. Sędziowie pomocniczy

Nagrody

 • Organizator przewiduje nagrody za zajęcie I, II, III miejsca w swoich kategoriach:  puchary, dyplomy, drobne nagrody rzeczowe.

Zasady organizacyjne

 • Zawody odbędą się wg następującego programu:
 • 10:00 – 11:30 – budowa modeli,
 • 10:00 – 10:45 – rejestracja zawodników w komisji sędziowskiej zawodów,
 • 11:45 – otwarcie zawodów,
 • 12:00 – 14:00 – 3 kolejki lotów konkursowych dla każdej kategorii (kolejno młodzicy, juniorzy, ewentualnie seniorzy – rodzice, po trzy starty modelu w każdej kolejce ),
 • 14:30 – 14:45 – ogłoszenie wyników, wręczenie dyplomów, pucharów i nagród.
 • 15:00 – zakończenie zawodów.
 • Zgłoszenie udziału w Zawodach jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na nieodpłatne prawo do zapisu udziału dowolną techniką i wykorzystywanie zapisanego materiału do celów edukacyjnych i popularyzatorskich, oraz publikacji.
 • Zgłoszenie do udziału w Zawodach jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.
 • Uczestnicy Zawodów przyjeżdżają na koszt własny.
 • Uczestnicy oraz osoby towarzyszące zobowiązane są do przestrzegania przepisów porządkowych obowiązujących na terenie organizacji miejsca Zawodów.
 • Ostateczna interpretacja niniejszego Regulaminu należy od Organizatora.
 • Na turniej należy dostarczyć podpisane oświadczenie znajdujące się w załączniku.
 • Dane dotyczące ochrony danych osobowych znajdują się w treści regulaminu.

Ochrona danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych zbieranych od uczestników i zwycięzcy jest Raciborskie Stowarzyszenie Lotnicze z siedzibą w Raciborzu, przy ul. Opawskiej 49/4. Przetwarzanie danych osobowych odbywać się będzie na zasadach przewidzianych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
 2. Administrator danych osobowych powołał inspektora ochrony danych nadzorującego prawidłowość przetwarzania danych osobowych, z którym można skontaktować się za pośrednictwem adresu e-mail: mlysakowski@poczta.onet.pl.
 3. Dane osobowe uczestników i zwycięzcy będą przetwarzane w celu organizacji i przeprowadzenia konkursu, a także w celach promocyjnych.
 4. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, ale jest niezbędne do udziału w konkursie.
 5. Uczestnikom konkursu, którzy podają dane osobowe przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz z zastrzeżeniem przepisów prawa przysługuje prawo do:
  a) sprostowania danych,
  b) usunięcia danych,
  c) ograniczenia przetwarzania danych,
  d) przenoszenia danych,
  e) wniesienia sprzeciwu,
  f) cofnięcia zgody w dowolnym momencie.
 6. Organizator będzie zbierał od uczestników następujące dane:
  a) imię i nazwisko
  b) data urodzenia
 7. Uczestnikom konkursu przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 8. Uczestnik konkursu zezwala na wykorzystanie jego imienia i nazwiska w celu informowania o wynikach konkursu.
 9. Organizator oświadcza, iż dane uczestników konkursu nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu.
 10. Dane uczestników konkursu nie będą udostępniane podmiotom zewnętrznym z wyjątkiem przepisów przewidzianych przepisami prawa.
 11. Dane uczestników konkursu będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji wyżej określonych celów.
 12. Organizator stosuje środki techniczne i organizacyjne mające na celu należyte, odpowiednie do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną zabezpieczenia powierzonych danych osobowych. Organizator wdrożył odpowiednie środki, aby zapewnić stopień bezpieczeństwa odpowiadający ryzyku z uwzględnieniem stanu wiedzy technicznej, kosztu wdrożenia oraz charakteru, zakresu, celu i kontekstu przetwarzania oraz ryzyko naruszenia praw i wolności osób fizycznych o różnym prawdopodobieństwie wystąpienia i wadze zagrożenia. Organizator w szczególności uwzględnia ryzyko wiążące się z przetwarzaniem danych wynikające z:
  a) przypadkowego lub niezgodnego z prawem zniszczenia,
  b) utraty, modyfikacji, nieuprawnionego ujawnienia danych,
  c) nieuprawnionego dostępu do danych osobowych przesyłanych, przechowywanych lub w inny sposób przetwarzanych.

 

ZAWODY MODELI BALONÓW

ZAPROSZENIE

na

I  Zawody Modeli Balonów na Ogrzane Powietrze o Puchar Prezydenta Miasta Racibórz organizowanych w dniach 10.11.2018 roku.

W zawodach planujemy udział 10 modeli balonów na ogrzane powietrze.

Głównym celem zawodów będzie propagowanie modelarstwa lotniczego oraz wyłonienie najlepszego modelarza w kategorii modeli balonów na ogrzane powietrze.

Warunki uczestnictwa:

 • wypełnienie i podpisanie formularza zgłoszeniowego zawodnika, (decyduje kolejność zgłoszeń).

Załączony formularz zgłoszeniowy po wypełnieniu prosimy odesłać w terminie do 09.11.2018 r. godz. 22:00 na adres: mlysakowski@poczta.onet.pl

 1. Imię i nazwisko: ……………………..…………………………………………………………………………
 2. Nazwa szkoły i klasa: ………………………….………………………………………..…………………….
 3. Imię i nazwisko opiekuna (nauczyciela, rodzica): …………………………….….………………..
 4. Kontakt: adres e-mail/ nr tel.: ……………………………………………………………….……………

kontakt telefoniczny: Marek Łysakowski, tel. 783 74 22 44

PROGRAM ZAWODÓW:

10.11.2018 (sobota):

9:30                      – Rejestracja zawodników
9:50                      – Otwarcie zawodów
10:00-11:00        – Loty konkursowe
12:00                   – Zakończenie zawodów

plakat balony

ŚWIĘTO LATAWCA 2018

 

image001

 

REGULAMIN

Miejskich Zawodów Latawców o Puchar Prezydenta Miasta Racibórz

szkół podstawowych, gimnazjów i placówek wychowawczych

 1. Organizatorzy:

Raciborskie Stowarzyszenie Lotnicze „SKRZYDLATY RACIBÓRZ”

 1. Cel zawodów:
  • Szerzenie kultury technicznej, popularyzacja lotnictwa i modelarstwa wśród dzieci i młodzieży
  • Szlachetna rywalizacja sportowa, wymiana doświadczeń pomiędzy uczestnikami zawodów
 2. Termin i miejsce zawodów:
  Zawody zostaną rozegrane w Raciborzu, przy ul. Adamczyka na terenie Parku Modelarskiego (za nowym Zakładem Poprawczy) w dniu 06.10.2018 r. o g. 10.00 (w przypadku złych warunków atmosferycznych zostanie uzgodniony nowy termin rozegrania zawodów).
 3. Kategorie latawców:
  Zawody zostaną rozegrane w dwóch kategoriach:

  • Latawce płaskie – nie tworzące sztywnej bryły przestrzennej, posiadające jedną płaszczyznę nośną, mogą posiadać ustatecznienie w postaci ogona.
  • Latawce skrzynkowe – mogą posiadać dowolną ilość płaszczyzn nośnych i mogą tworzyć dowolne formy przestrzenne, nie mogą posiadać ustatecznienia w postaci ogona lub innych elementów elastycznych związanych z latawcem a spełniających rolę statecznika.
 4. Uczestnictwo:
  W zawodach mogą uczestniczyć uczniowie szkół podstawowych, gimnazjalnych oraz podopieczni placówek wychowawczych.
 5. Przepisy techniczne i startowe:
  • Każdy zawodnik może demonstrować w danej kategorii tylko jeden latawiec.
  • Zawodnikom nie wolno między sobą wymieniać ani pożyczać latawców lub innych części pod rygorem dyskwalifikacji
  • Zabrania się stosowania drutów i linek metalowych jako uwięzi.
  • Wszystkie przedmioty, które będą odłączane od latawca w locie muszą być wyposażone w elementy hamujące (wstęgi lub spadochrony)
  • Zaleca się umieszczenie na latawcach elementów dekoracyjnych
 6. Punktacja:
  Przed rozpoczęciem lotów komisja sędziowska dokona przeglądu latawców zgłoszonych do zawodów i wystawi oceny za:

  • Stopień trudności, ciekawe rozwiązania techniczne – 0-10 pkt.
  • Technologia wykonania, staranność – 0-10 pkt.
  • Dodatkowe urządzenia uatrakcyjniające lot latawca (zrzut, spadochronu, ulotek, itp.), możliwość składania latawca do transportu – 0-10 pkt.

Podczas lotu oceniana będzie poprawność (stateczność) i wysokość lotu:

 • Lot latawca spokojny, stateczny – 20 pkt.
 • Lot latawca niestateczny np. holendrowanie – 10 pkt.
 • Latawiec nie wzniesie się – 0 pkt.

W przypadku identycznej liczby punktów o miejscu rozstrzygają punkty uzyskane za ocenę statyczną w/g kolejności ich zamieszczenia.

 1. Punktacja końcowa:
 • Punktację indywidualną ustala się na podstawie sumy punktów uzyskanych przez danego zawodnika.
 • Przy starcie zawodnik może mieć pomocników, jednakże zawodnik musi osobiście holować swój latawiec.
 • Latawiec wykonany fabrycznie otrzyma tylko ocenę za lot, zero za wykonanie.
 • Komisja będzie oceniała tylko prace indywidualne.
 1. Konkurencja wysokościowa:
  Po zakończeniu indywidualnych lotów, zostanie rozegrany konkurs wysokościowy polegający na wypuszczeniu latawce na możliwie najwyższy pułap lotu. Zawodnicy, których latawce osiągnęły najwyższy pułap lotu otrzymują dodatkowe specjalne nagrody.
 2. Nagrody:
  Zdobywcy czołowych miejsc otrzymują dyplomy i nagrody rzeczowe.
 3. Przepisy ogólne:
  Wszystkich zawodników obowiązuje przestrzeganie niniejszego regulaminu. Niewłaściwa postawa sportowa może spowodować wykluczenie z zawodów. Sprawy nie objęte niniejszym regulaminem rozstrzyga komisja sędziowska zawodów.
 1. Organizator zapewnia listewki oraz pomoc przy budowie latawca. Pozostałe materiały zgłaszający organizuje sobie sam (pokrycie – papier, folia, sznurek, bibuła).

KARTA ZGŁOSZENIOWA

Zgłaszam swój udział w zawodach organizowanych przez Raciborskie Stowarzyszenie Lotnicze

6 października 2018 r.

 1. Imię i nazwisko: ………………………………………………………………………………………………………………………………
 2. Nazwa szkoły i klasa: ……………………………………………………………………………………………………………………….
 3. Rodzaj latawca (płaski/skrzynkowy): ………………………………………………………………………………………………..
 4. Imię i nazwisko opiekuna (nauczyciela, rodzica): ……………………………………………………………………………….
 5. Adres e-mail do kontaktu: ……………………………………………………………………………………………………………….
 6. Rodzaj latawca (płaski, skrzynkowy, inne): ……………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………

(data i podpis zawodnika)

Wypełnioną kartę należy przesłać na adres mailowy:

modelpiotrek@poczta.onet.pl

lub

mlysakowski@poczta.onet.pl

 

 

Zaproszenie „RACIBÓRZ CUP” w F3K

I Ogólnopolskie Zawody Modeli Szybowców klasy F3K  „RACIBÓRZ CUP”

B I U L E T Y N organizacyjno-sportowy:

 1. TERMIN ZAWODÓW: 22 wrzesień 2018 r.
 2. KONKURENCJE F3K: dla Seniorów i Juniorów.
 3. MIEJSCE ZAWODÓW: „PARK MODELARSKI RC”, ul. Adamczyka.
 4. WSPÓŁRZĘDNE GPS MIEJSCA ZAWODÓW: 080407, 18.236147
 5. ORGANIZATOR: Raciborskie Stowarzyszenie Lotnicze Skrzydlaty Racibórz.
 6. WARUNKI UCZESTNICTWA:
  – Zawody o charakterze otwartym, nie wymaga się posiadania licencji Aeroklubu Polskiego.
  – Zgłoszenia proszę przesyłać na adres mlysakowski@poczta.onet.pl w terminie do 19 września br.
  – Dane do zgłoszenia: imię i nazwisko, junior/senior, używana częstotliwość.
 7. OPŁATY STARTOWE (podczas rejestracji):
  –  Seniorzy – 20 zł
  –  Juniorzy – 10 zł
 8. KIEROWNICTWO I OBSŁUGA ZAWODÓW:
  –  Marek Łysakowski
  –  Piotr Skrzypek
 9. SEKRETARIAT ZAWODÓW:
  –  Kierownik Sekretariatu – Magdalena Skrzypek
 10. REGULAMINY:
  Zawody rozegrane zostaną zgodnie z przepisami Kodeksu FAI oraz Zasadami Organizacji Zawodów Modelarskich Aeroklubu Polskiego – linki do aktualnych regulaminów podane są na stronie AP.
 11. NAGRODY:
  – Puchary i dyplomy.
 12. ZAKWATEROWANIE, WYŻYWIENIE:
  Zawodnicy, pomocnicy i osoby towarzyszące organizują zakwaterowanie i wyżywienie we własnym zakresie.
  Podczas zawodów, będzie zorganizowany catering.
 13. UBEZPIECZENIA:
  – Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody (na zdrowiu i/lub majątkowe) wyrządzone
  przez zawodnika osobom trzecim, w tym także innym uczestnikom zawodów.
  – Zawodnicy oraz wykonawcy pokazów modelarskich zobowiązani są do posiadania polisy OC – jak dla osób
  uczestniczących we współzawodnictwie sportowym.
  – Uczestnicy zawodów (zawodnicy, pomocnicy, sędziowie i obsługa) będą ubezpieczeni od następstw nieszczęśliwych wypadków (polisa NNW).
 14. PROTESTY:
  Według przepisów Kodeksu Sportowego FAI .
 15. LISTA ZADAŃ:
  Lista zostanie ogłoszona 21.09.2018.
 16. PROGRAM ZAWODÓW:

         21.09.2018 (Piątek):
               16:00           – Zapisy oraz rejestracja zawodników – loty treningowe.
        22.09.2018 (Sobota):
              9:00             – Rejestracja zawodników cd.
9:30             – Otwarcie zawodów
1000-1600    – Loty konkursowe
16:30           – Zakończenie zawodów