Skip to main content

ZAWODY MODELI BALONÓW

ZAPROSZENIE

na

I  Zawody Modeli Balonów na Ogrzane Powietrze o Puchar Prezydenta Miasta Racibórz organizowanych w dniach 10.11.2018 roku.

W zawodach planujemy udział 10 modeli balonów na ogrzane powietrze.

Głównym celem zawodów będzie propagowanie modelarstwa lotniczego oraz wyłonienie najlepszego modelarza w kategorii modeli balonów na ogrzane powietrze.

Warunki uczestnictwa:

 • wypełnienie i podpisanie formularza zgłoszeniowego zawodnika, (decyduje kolejność zgłoszeń).

Załączony formularz zgłoszeniowy po wypełnieniu prosimy odesłać w terminie do 09.11.2018 r. godz. 22:00 na adres: mlysakowski@poczta.onet.pl

 1. Imię i nazwisko: ……………………..…………………………………………………………………………
 2. Nazwa szkoły i klasa: ………………………….………………………………………..…………………….
 3. Imię i nazwisko opiekuna (nauczyciela, rodzica): …………………………….….………………..
 4. Kontakt: adres e-mail/ nr tel.: ……………………………………………………………….……………

kontakt telefoniczny: Marek Łysakowski, tel. 783 74 22 44

PROGRAM ZAWODÓW:

10.11.2018 (sobota):

9:30                      – Rejestracja zawodników
9:50                      – Otwarcie zawodów
10:00-11:00        – Loty konkursowe
12:00                   – Zakończenie zawodów

plakat balony

ŚWIĘTO LATAWCA 2018

 

image001

 

REGULAMIN

Miejskich Zawodów Latawców o Puchar Prezydenta Miasta Racibórz

szkół podstawowych, gimnazjów i placówek wychowawczych

 1. Organizatorzy:

Raciborskie Stowarzyszenie Lotnicze „SKRZYDLATY RACIBÓRZ”

 1. Cel zawodów:
  • Szerzenie kultury technicznej, popularyzacja lotnictwa i modelarstwa wśród dzieci i młodzieży
  • Szlachetna rywalizacja sportowa, wymiana doświadczeń pomiędzy uczestnikami zawodów
 2. Termin i miejsce zawodów:
  Zawody zostaną rozegrane w Raciborzu, przy ul. Adamczyka na terenie Parku Modelarskiego (za nowym Zakładem Poprawczy) w dniu 06.10.2018 r. o g. 10.00 (w przypadku złych warunków atmosferycznych zostanie uzgodniony nowy termin rozegrania zawodów).
 3. Kategorie latawców:
  Zawody zostaną rozegrane w dwóch kategoriach:

  • Latawce płaskie – nie tworzące sztywnej bryły przestrzennej, posiadające jedną płaszczyznę nośną, mogą posiadać ustatecznienie w postaci ogona.
  • Latawce skrzynkowe – mogą posiadać dowolną ilość płaszczyzn nośnych i mogą tworzyć dowolne formy przestrzenne, nie mogą posiadać ustatecznienia w postaci ogona lub innych elementów elastycznych związanych z latawcem a spełniających rolę statecznika.
 4. Uczestnictwo:
  W zawodach mogą uczestniczyć uczniowie szkół podstawowych, gimnazjalnych oraz podopieczni placówek wychowawczych.
 5. Przepisy techniczne i startowe:
  • Każdy zawodnik może demonstrować w danej kategorii tylko jeden latawiec.
  • Zawodnikom nie wolno między sobą wymieniać ani pożyczać latawców lub innych części pod rygorem dyskwalifikacji
  • Zabrania się stosowania drutów i linek metalowych jako uwięzi.
  • Wszystkie przedmioty, które będą odłączane od latawca w locie muszą być wyposażone w elementy hamujące (wstęgi lub spadochrony)
  • Zaleca się umieszczenie na latawcach elementów dekoracyjnych
 6. Punktacja:
  Przed rozpoczęciem lotów komisja sędziowska dokona przeglądu latawców zgłoszonych do zawodów i wystawi oceny za:

  • Stopień trudności, ciekawe rozwiązania techniczne – 0-10 pkt.
  • Technologia wykonania, staranność – 0-10 pkt.
  • Dodatkowe urządzenia uatrakcyjniające lot latawca (zrzut, spadochronu, ulotek, itp.), możliwość składania latawca do transportu – 0-10 pkt.

Podczas lotu oceniana będzie poprawność (stateczność) i wysokość lotu:

 • Lot latawca spokojny, stateczny – 20 pkt.
 • Lot latawca niestateczny np. holendrowanie – 10 pkt.
 • Latawiec nie wzniesie się – 0 pkt.

W przypadku identycznej liczby punktów o miejscu rozstrzygają punkty uzyskane za ocenę statyczną w/g kolejności ich zamieszczenia.

 1. Punktacja końcowa:
 • Punktację indywidualną ustala się na podstawie sumy punktów uzyskanych przez danego zawodnika.
 • Przy starcie zawodnik może mieć pomocników, jednakże zawodnik musi osobiście holować swój latawiec.
 • Latawiec wykonany fabrycznie otrzyma tylko ocenę za lot, zero za wykonanie.
 • Komisja będzie oceniała tylko prace indywidualne.
 1. Konkurencja wysokościowa:
  Po zakończeniu indywidualnych lotów, zostanie rozegrany konkurs wysokościowy polegający na wypuszczeniu latawce na możliwie najwyższy pułap lotu. Zawodnicy, których latawce osiągnęły najwyższy pułap lotu otrzymują dodatkowe specjalne nagrody.
 2. Nagrody:
  Zdobywcy czołowych miejsc otrzymują dyplomy i nagrody rzeczowe.
 3. Przepisy ogólne:
  Wszystkich zawodników obowiązuje przestrzeganie niniejszego regulaminu. Niewłaściwa postawa sportowa może spowodować wykluczenie z zawodów. Sprawy nie objęte niniejszym regulaminem rozstrzyga komisja sędziowska zawodów.
 1. Organizator zapewnia listewki oraz pomoc przy budowie latawca. Pozostałe materiały zgłaszający organizuje sobie sam (pokrycie – papier, folia, sznurek, bibuła).

KARTA ZGŁOSZENIOWA

Zgłaszam swój udział w zawodach organizowanych przez Raciborskie Stowarzyszenie Lotnicze

6 października 2018 r.

 1. Imię i nazwisko: ………………………………………………………………………………………………………………………………
 2. Nazwa szkoły i klasa: ……………………………………………………………………………………………………………………….
 3. Rodzaj latawca (płaski/skrzynkowy): ………………………………………………………………………………………………..
 4. Imię i nazwisko opiekuna (nauczyciela, rodzica): ……………………………………………………………………………….
 5. Adres e-mail do kontaktu: ……………………………………………………………………………………………………………….
 6. Rodzaj latawca (płaski, skrzynkowy, inne): ……………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………

(data i podpis zawodnika)

Wypełnioną kartę należy przesłać na adres mailowy:

modelpiotrek@poczta.onet.pl

lub

mlysakowski@poczta.onet.pl

 

 

Zaproszenie „RACIBÓRZ CUP” w F3K

I Ogólnopolskie Zawody Modeli Szybowców klasy F3K  „RACIBÓRZ CUP”

B I U L E T Y N organizacyjno-sportowy:

 1. TERMIN ZAWODÓW: 22 wrzesień 2018 r.
 2. KONKURENCJE F3K: dla Seniorów i Juniorów.
 3. MIEJSCE ZAWODÓW: „PARK MODELARSKI RC”, ul. Adamczyka.
 4. WSPÓŁRZĘDNE GPS MIEJSCA ZAWODÓW: 080407, 18.236147
 5. ORGANIZATOR: Raciborskie Stowarzyszenie Lotnicze Skrzydlaty Racibórz.
 6. WARUNKI UCZESTNICTWA:
  – Zawody o charakterze otwartym, nie wymaga się posiadania licencji Aeroklubu Polskiego.
  – Zgłoszenia proszę przesyłać na adres mlysakowski@poczta.onet.pl w terminie do 19 września br.
  – Dane do zgłoszenia: imię i nazwisko, junior/senior, używana częstotliwość.
 7. OPŁATY STARTOWE (podczas rejestracji):
  –  Seniorzy – 20 zł
  –  Juniorzy – 10 zł
 8. KIEROWNICTWO I OBSŁUGA ZAWODÓW:
  –  Marek Łysakowski
  –  Piotr Skrzypek
 9. SEKRETARIAT ZAWODÓW:
  –  Kierownik Sekretariatu – Magdalena Skrzypek
 10. REGULAMINY:
  Zawody rozegrane zostaną zgodnie z przepisami Kodeksu FAI oraz Zasadami Organizacji Zawodów Modelarskich Aeroklubu Polskiego – linki do aktualnych regulaminów podane są na stronie AP.
 11. NAGRODY:
  – Puchary i dyplomy.
 12. ZAKWATEROWANIE, WYŻYWIENIE:
  Zawodnicy, pomocnicy i osoby towarzyszące organizują zakwaterowanie i wyżywienie we własnym zakresie.
  Podczas zawodów, będzie zorganizowany catering.
 13. UBEZPIECZENIA:
  – Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody (na zdrowiu i/lub majątkowe) wyrządzone
  przez zawodnika osobom trzecim, w tym także innym uczestnikom zawodów.
  – Zawodnicy oraz wykonawcy pokazów modelarskich zobowiązani są do posiadania polisy OC – jak dla osób
  uczestniczących we współzawodnictwie sportowym.
  – Uczestnicy zawodów (zawodnicy, pomocnicy, sędziowie i obsługa) będą ubezpieczeni od następstw nieszczęśliwych wypadków (polisa NNW).
 14. PROTESTY:
  Według przepisów Kodeksu Sportowego FAI .
 15. LISTA ZADAŃ:
  Lista zostanie ogłoszona 21.09.2018.
 16. PROGRAM ZAWODÓW:

         21.09.2018 (Piątek):
               16:00           – Zapisy oraz rejestracja zawodników – loty treningowe.
        22.09.2018 (Sobota):
              9:00             – Rejestracja zawodników cd.
9:30             – Otwarcie zawodów
1000-1600    – Loty konkursowe
16:30           – Zakończenie zawodów

Nowe władze

W dniu 26 marca 2018 r. odbyło się zebranie stowarzyszenia, na którym zarząd podsumował swoją dwuletnią kadencję. Jednym z głównych punktów zebrania był wybór nowych władz zarządu stowarzyszenia. Na kolejną dwuletnią kadencję zostały wybrane osoby:

1. Marek Łysakowski    – Prezes Zarządu
2. Maciej Musioł           – Wiceprezes Zarządu
3. Andrzej Ciepły          – Skarbnik

Na zebranie przybyło 10 osób.